Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť je jednou z hlavných oblastí firemnej stratégie spoločnosti Pernod Ricard Slovakia. Dlhodobo sa sústredíme najmä na osvetu medzi našimi zákazníkmi a spotrebiteľmi, ochranu životného prostredia a rozvoj spoločenského, kultúrneho a sociálneho života v oblastiach, kde pôsobíme.platform-sk_compressed

Zodpovedná konzumácia

Spoločnosť Pernod Ricard Slovakia je členom združenia výrobcov, distribútorov a importérov alkoholických nápojov Fórum PSR Slovensko, ktoré prostredníctvom platformy
„Pi s rozumom“ realizuje množstvo projektov zameraných na minimalizáciu negatívnych dopadov nadmernej konzumácie alkoholu (napr. prevencia vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, zvýšenie povedomia o nebezpečenstve alkoholu v tehotenstve, osveta medzi mladistvými a ich rodičmi atď.).

Ako člen združenia Fórum PSR Slovensko sme signatárom etického kódexu, ktorý výrobcom a distribútorom alkoholu stanovuje prísnejšie etické pravidlá podnikania ako súčasná slovenská legislatíva. Nad rámec svojich povinností sme napríklad umiestnili na zadné etikety našich značiek varovné označenie pre tehotné ženy. Jednou z vlastných aktivít, ktoré realizujeme na podporu zodpovednej konzumácie alkoholu, je aj projekt Responsible Parties. Úlohou projektu, ktorý prebieha v hudobných kluboch a na diskotékach, je informovať mladých ľudí a študentov o zásadách zodpovedného pitia alkoholu. Ďalšiu pravidelnú aktivitu predstavuje náš Responsib’All Day, teda deň venovaný osvete a vzdelávaniu zamestnancov. Organizuje sa vždy v rovnaký deň vo všetkých pobočkách Pernod Ricard naraz a jeho program je zameraný na prevenciu a samoreguláciu.responsiballday_compressed

Mobilná aplikácia Wise Drinking

V roku 2014 vyvinula skupina Pernod Ricard mobilnú aplikáciu s názvom
„Wise Drinking“ („Zodpovedné pitie“). Vďaka nej si spotrebitelia môžu jednoducho vyhodnotiť konzumáciu alkoholických nápojov. Stačí, aby do aplikácie zadali nasledovné dáta:

  • typy alkoholických nápojov (pivo, víno, tvrdý alkohol)
  • množstvo skonzumovaného alkoholu
  • váha, vek a pohlavie

Aplikácia vďaka lokalizačnému systému údaje vyhodnotí podľa miestnych zákonov a odporučí konzumentovi napríklad aj vhodný dopravný prostriedok. Konzumáciu alkoholu navyše umožňuje zaznamenávať a analyzovať aj dlhodobo (až po dobu štyroch týždňov).

Aplikácia „Wise Drinking“ pre iOS a Android je dostupná v 37 jazykoch, vrátane slovenčiny aj češtiny. Zadarmo si ju môžete stiahnuť na: www.wise-drinking.com.

Politika Integrovaného systému manažérstva (IMS)

Naša spoločnosť vyrába a poskytuje výrobky a služby tej najvyššej kvality, pričom zachováva tradície firmy Pernod Ricard. Starostlivo dbáme o bezpečnosť a ochranu zdravia našich zamestnancov, o bezpečnosť našich výrobkov, ako aj o šetrný prístup k životnému prostrediu.

Ochrana životného prostredia

Neustále sa sústredíme na to, aby naša činnosť čo najmenej zaťažovala životné prostredie. Celá spoločnosť je už od roku 2008 certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 14001: 2004 – Systém environmentálneho manažérstva. Medzinárodné normy dodržiavame aj v oblasti riadenia kvality, bezpečnosti práce a bezpečnosti výrobkov.

V rámci ochrany životného prostredia sa zameriavame predovšetkým na:

Triedenie odpadov a predchádzanie ich vzniku

V našich výrobných závodoch máme zavedený komplexný systém triedenia odpadov a každý rok tak recyklujeme drvivú väčšinu vyprodukovaných odpadov. Rovnako dômyselný systém funguje aj v našich kanceláriách.

Ochrana ovzdušia a vôd

Zameriavame sa na minimalizáciu spotreby energií, ktoré vedú k priamej či nepriamej emisii skleníkových plynov. Každoročne nastavujeme konkrétne ciele pre znižovanie spotreby energií a v rámci plánu investícií podporujeme projekty, ktoré k nim vedú. V našich výrobných závodoch sme zaviedli moderný spôsob čistenia, ktorý zaisťuje minimálnu spotrebu vody, a tým aj minimálnu produkciu odpadových vôd.

Havarijná pripravenosť pri zaobchádzaní s chemickými látkami

Počas výroby zaobchádzajú niektorí zamestnanci skupiny Pernod Ricard s horľavinami I. a II. triedy, ktoré by pri prípadnom úniku do prostredia mohli spôsobiť škody. Vo všetkých častiach výrobných závodov sú preto inštalované bezpečnostné systémy – detektory alkoholových pár, protipožiarne a protivýbušné zariadenia a podobne. Tie v prípade úniku chemických látok zabezpečia, aby životné prostredie nebolo nijako ohrozené. Celý systém je pravidelne overovaný a hodnotený.

Používanie obalových materiálov šetrných k životnému prostrediu

Pri navrhovaní obalov našich výrobkov dbáme na voľbu materiálov, ktorých recyklácia je čo najjednoduchšia. Používame ľahko recyklovateľné sklenené fľaše a darčekové balenia vyrábame len z jedného materiálu. Spätný odber obalov, ktoré naša spoločnosť uvádza na trh alebo do obehu, je zabezpečený v súlade so zákonom č. 477/2001 Zb. o obaloch. O celý proces sa stará autorizovaná obalová spoločnosť.

Pre vstup na túto stránku musíte mať minimálne 18 rokov

V našej spoločnosti dbáme na zodpovedný prístup ku konzumácii alkoholu - viac na www.pisrozumom.sk, a preto používateľmi našich stránok môžu byť len osoby staršie ako 18 rokov.

Prosíme uveďte Váš VEK, ďakujeme.